1. Naprawy wykonywane są na żądanie Klienta, na podstawie sporządzonej przez serwis karty zlecenia serwisowego.

2. Na karcie zlecenia wpisywane są dane Klienta oraz dane pojazdu lub urządzenia. Ponadto karta zlecenia zawiera przewidywany zakres czynności naprawczych do wykonania.

3. Przed oddaniem pojazdu bądź urządzenia do naprawy Klient zobowiązany jest do przekazać wykaz przedmiotów znajdujących się w pojeździe lub przekazanych wraz z urządzeniem a niepołączonych z nimi trwale. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe.

4. Na życzenie Klienta zostaną określone szacunkowe koszty naprawy. Koszty szacunkowe to bezpłatna forma określenia przewidywanych kosztów usługi na podstawie stanu pojazdu bądź urządzenia dającego się ustalić w czasie czynności przyjęcia z określeniem kosztów robocizny i części według cenników obowiązujących w momencie oszacowania.

5. Jeżeli podczas wykonywania usługi ujawni się konieczność wykonania dodatkowych czynności naprawczych serwis poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku wykonanie czynności dodatkowych nastąpi dopiero po zatwierdzeniu rozszerzenia zakresu usług. Formę zatwierdzenia (pisemna, e-mail, faks, sms) każdorazowo określi serwis. W przypadku, gdy stwierdzone zostaną usterki, które nie były zlecone do naprawy a maja wpływ na bezpieczeństwo pojazdu bądź urządzenia serwis uprzedzi Klienta o konieczności usunięcia takich usterek.

6. W przypadku rezygnacji Klienta z dalszej naprawy warunkiem wydania pojazdu bądź urządzenia jest uregulowanie kosztów za prace już wykonane, kosztów użytych części oraz kosztów zajętości stanowiska pracy.

7. Przewidywany termin odbioru wyznaczony jest w karcie zlecenia w zależności od możliwości serwisu i zakresu zleconej usługi. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu bądź urządzenia po upływie terminu ustalonego jako przewidywany termin w karcie zlecenia, chyba że usługa nie została do tego czasu wykonana. W razie uchybienia przez Klienta powyższemu terminowi odbioru serwis prześle Klientowi drogą pocztową wezwanie z podaniem dodatkowego terminu odbioru. Gdy w terminie dodatkowym Klient nie odbierze pojazdu bądź urządzenia, zapłaci serwisowi karę umowna w wysokości 30,-zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego od wyznaczonego terminu dodatkowego. Serwis może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych jeżeli wysokość szkody przewyższy zastrzeżoną karę umowną .

8. Nieodebranie pojazdu lub urządzenia w ciągu 6 miesięcy po upływie dodatkowego terminu wskazanego zgodnie z pkt 6 oznacza wyrażenie zamiaru pozbycia się rzeczy. Serwis może usunąć porzucone w ten sposób pojazdy lub urządzenia.

9. Należność za wykonane zlecenie jest płatna na podstawie wystawionej na dzień odbioru faktury, gotówką, przed wydaniem pojazdu bądź urządzenia lub inną formą płatności wskazaną przez serwis. Brak zapłaty stanowi podstawę do odmowy wydania pojazdu lub urządzenia oraz powoduje naliczanie odsetek w wysokości ustawowej począwszy od dnia wymagalności.

10. W celu zabezpieczenia kosztów naprawy wykonywanej na podstawie powyższego zlecenia naprawy Klient ustanawia na rzecz serwisu zastaw na stanowiącym jego własność samochodzie lub urządzeniu bliżej określonym w karcie zlecenia o wartości do ustalenia według EUROTAX, AUDATEX, itp.

11. Z chwilą zawarcia umowy Klient oddaje w posiadanie serwisu przedmiot zastawu określony w pkt 9. Serwis może oddać przedmiot zastawu do przechowania osobie trzeciej, zajmującej się przechowaniem rzeczy tego rodzaju, bądź przechowywać przedmiot zastawu we własnym zakresie przez czas od daty zawiadomienia Klienta o terminie wydania samochodu po naprawie do czasu zapłacenia kosztów naprawy na koszt Klienta.

12. Zastaw zabezpiecza wszelkie koszty serwisu, należność za naprawę, odsetki za opóźnienie w zapłacie kosztów naprawy i inne koszty związane z przedmiotem zastawu.

13. Wszelkie spory wynikłe z wykonania usługi naprawy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę serwisu.

Postanowienia niniejszych ogólnych warunków niezgodne z art. 385 i n.kc. obowiązują wyłącznie Klientów będących przedsiębiorcami.

ECUtronic © 2016      inż. Michał Gawroniak      tel. 795-74-74-21 | 510-240-481            Ogólne warunki naprawy

Content